POLITYKA PRYWATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I PLIKI COOKIES

Poniżej określone zostały zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, pozyskanych od Państwa przez administratora Państwa danych osobowych Jubiler Głódkowski, Jacek Głódkowski ul. Mickiewicza 4, 40-092 Katowice pod adresem www.jubiler-glodkowski.pl (dalej zwany Witryną lub Sklepem Internetowym). Sklep dokłada wszelkich starań
w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO); ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) (dalej: UODO).

- Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny? -
Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów lub koszyków. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyśpiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. W sklepie internetowym wykorzystywane są następujące pliki cookies:

cookie_info - akceptacja informacji o plikach cookies
ubkcode - identyfikacja kodu rabatowego
ubkid - identyfikator koszyka
_abcde - identyfikator sesji
cardDisplay - identyfikacja zminimalizowanego trybu koszyka zakupowego
__utma __utmc __utmz - statystyki google analytics

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane, zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmowaćm.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszli Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

- Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów? -
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię
2) adres zameldowania na pobyt stały
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania
4) adres poczty elektronicznej
5) numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Ponadto, sklep internetowy może zbierać od użytkowników daty urodzin w celu przesyłania życzeń wraz ze specjalnymi ofertami zakupowymi. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać ze wskazanych powyżej możliwości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu sklep@jubiler-glodkowski.pl.

-Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy.
-Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, lecz nie dłużej niż jest to potrzebne do przetwarzania czyli do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją zawartej pomiędzy nami umowy.
-Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
-Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 ust. 21 RODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO.
-Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

- Marketing Sklepu Internetowego -
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu internetowego. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

- Udostępnienie informacji -
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania w stosunku do klientów - np. firmy kurierskie i operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres sklep@jubiler-glodkowski.pl. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

- Środki techniczne i Państwa obowiązki -
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności szyfrowanie przesyłanych danych SSL podczas rejestracji, logowania, edycji swoich danych, które zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

- W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw? -
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych w każdym czasie w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem sklep@jubiler-glodkowski.pl. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail: sklep@jubiler-glodkowski.pl.

- Inne strony internetowe -
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

- Pytania i zastrzeżenia -
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem e-mail: sklep@jubiler-glodkowski.pl.